SFvJ

Lokomotiver og vogne

 

DSB CL 1586

1951 - 67 DSB CL 1586
1967 - 77 DSB Cl 5086 29-25 586
1977 - 94 FSF, Flensburg, 02B4y
1994 - SFvJ
Status I drift
2. verdenskrig medførte et øget pres på jernbanerne i Danmark, da privat bilkørsel blev meget begrænset. Der var derfor et stort behov for kunne befordrer flere og flere rejsende. DSB blev derfor nødt til at anskaffe personvogne med en stor kapacitet, både m.h.t. sidde- og ståpladser. Det blev derfor besluttet at bygge en vogntype med store endeperroner og dobbelte døre, som kunne lette ind- og udstigning. Vognene blev de første med litra CL. De blev bygget af stål med delte vinduer, hvilket gav dem et ret moderne udseende. Det paradoksale er imidlertid, at det blev besluttet at anvende gamle 2,5 m træbogier fra ældre ombyggende personvogne. Vognkasserne blev derfor bygget hos Scandia, mens den endelige færdiggørelse af vognene sket på Centralværkstedet i København. Kombinationen af nye vognkasser og gamle bogier betød, at CL- og CLE-vognenes maksimale hastighed blev sat til 110 km/t i stedet for stålvognes normale maksimale hastighed på 120 km/t. En lidt kortere udgave af CL-vognen er CLE-vognen, som er udstyret med et rejsegodsrum i den ene vognende. 

CL(E)-vognene blev fra starten indsat i nærtrafikken nord for København. Vogntypen viste sig meget anvendelig til dette brug, hvorfor der mellem 1943 og 1963 blev bygget i alt 168 CL-vogne og 30 CLE-vogne. Omkring 1960 blev de første CL-vogne overført fra Sjælland til Jylland, en "eksport" der for alvor kom i gang, da DSB modtog de første Bn-vogne 1971. CL-vognene blev snart den typiske vogn i de regionale forbindelser i Jylland og på Fyn ofte sammen med en MO-vogn og måske en CLS, som en styrevognsudgave af CL. Da motorvogne med litra MR fremkom i 1978, begyndte en omfattende udrangering af CL, som helt forsvandt ud af trafikken i 1984.

SFvJs CL-vogn kom til "Freunde des Scienenverkehr" i Flensburg, inden den kom til Faaborg i 1994. CLE-vognen har været en tur omkring HFHJ, før den i 1990 kunne indsættes i driften hos SFvJ. Til brug for særtog med "spisende" gæster kan der hos SFvJ installeres borde i CLE-vognen.

Nedenstående artikel er fundet i Politikens Hvad-Hvad-Hvor fra 1944. Ganske vist er SFvJs Cl 1586 ikke blandt de først-byggede Cl-vogne, men artiklen kommer bl.a. ind på baggrunden for vognenes udseende.

Statsbanernes nye Personvognstype til den københavnske Nærtrafik
I Marts 1943 indsattes paa Nordbanen mellem København og Hillerød en Togstamme bestaaende af en ny, særlig for Nærtrafikken beregnet Vogntype. Man har til disse Vogne hos Vognfabrikken Scandia i Randers ladet bygge nye moderne Vognkasser af Staal, som saa blev sat paa Trætrucks fra ældre ca. 30 Aar gamle Vogne, hvis Vognkasse stod foran en stor og kostbar Reparation. Vognenes indvendige Udstyr blev fremstillet i Statsbanernes eget Centralværksted i København.
Da Vognene først og fremmest skal anvendes i den københavnske Nærtrafik, hvor der kræves Vogntyper, som muliggør hurtig Ind- og Udstigning, er Vognene forsynet med store Endeperroner og med 2 Døre i hver Vognside ved hver Endeperron. Ind- og Udstigning kan saaledes foregaa samtidig ad 4 Døre.
Vognene har 2 Afdelinger, én for Ikke-Rygere med 38 Siddepladser og én for Rygere med 48 Siddepladser. Desuden findes der i hver Vogn en lille Kupé med én Plads, som er bestemt til Togførerkupé, men som i de Vogne i Toget, hvor den ikke bruges ti dette Formaal, kan benyttes af de Rejsende, f.eks. af Mødre med Smaabørn.
De store Endeperroner og den forholdsvis brede Midtergang byder paa et stort Antal Staapladser, som der vil være god Brug for under Spidsbelastning, f.eks. paa store Udflugtsdage og paa Sommersøndagaftener, naar den store Skare af Ferierejsende efter endt Sommerferie med Kattegatsbanerne strømmer ind til Hillerød og stormer Nordbanetogene for at komme videre til København. Inclusive Staapladser kan de nye Vogne, som har faaet Litra CL, ialt tage ca. 200 Passagerer.
Vognene har Fællesklasseudstyr. Ved Vognenes Konstruktion er der særlig lagt Vægt paa den bedst mulige Ventilation. Vogngavlene har Endedøre og Harmonikaforbindelse, saaledes at der bliver Gennemgang gennem hele Toget.
Loftet over Endeperronerne er ikke som ellers i Statsbanernes Personvogne fladt, men hvælvet, saaledes at Vintersportsfolk kan medtage deres Ski.
Vognenes Taravægt er 28,7 t, hvilket er betydeligt mindre end Vægten af Trævogne med et tilsvarende Pladsantal. Da der anvendes Trætrucks, vil Vognene faa en blød Gang.
De nye CL Vogne erstatter de hidtil paa Nordbanen benyttede 4-akslede Truckvogne Litra CR med Midterperon og 2 aabne Endeperroner.
Den første Levering omfattede 7 Vogne Litra CL. 35 yderligere Vogne er bestilt, og der paaregnes leveret 21 vogne inden 1. April 1944, medens Resten forventes leveret inden 1/4 1945.
For at faa et helt ensartet Tog er der desforuden bestilt 6 kombinerede Person- og Rejsegodsvogne Litra CLE. Passagerafdelingen i disse faar 61 Siddepladser.
Med det nye Materiel vil der kunne formeres 6 Tog med 7 Vogne Litra CL og 1 Vogn Litra CLE i hvert Tog, hvilken Togstørrelse svarer til nuværende Maksimalbelastning paa Nordbanen. Et saadant Tog vil have 663 Siddepladser og kan under Spidsbelastning, naar alle Staapladser tages i Brug, befordre ca. 1500 Rejsende.

 

(Kilder: Jens Bruun-Petersen: DSB's litra CL, CLS og CLE samt tilsvarende vogne ved danske privatbaner. Jens Bruun-Petersen: Personvognsmateriellets historie. Politikens Hvad-Hvad-Hvor fra 1944)

 

Byggested Scandia -CvK Bremsevægt G 30 tons P 36 tons
Byggenr. 20685 Siddepladser 87 2. kl.
Byggeår 1951 Max. hastighed 75 km/t
Længde o. puffer 21720 mm I øvrigt Toilet
Akselafstand  14000 + 2500 mm    
Tjenestevægt 28,7 tons    

04-08-2012